Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Voor PRH is het heel belangrijk dat wij zorgvuldig omgaan met jouw gegevens. Het eerbiedigen van jouw persoonlijke levenssfeer is essentieel voor ons. We doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. PRH houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Daarom:

 • verwerken wij je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, bv. het volgen van een vorming, het nemen van individuele coaching, ... ;
 • is de verwerking van je persoonsgegevens beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,
 • bv. we vragen je telefoonnummer om je dringend te kunnen contacteren in verband met een vorming, we vragen je e-mailadres om met je te communiceren over de praktische kant van een vorming waarvoor je inschreef, ... .
 • nemen we passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is, evalueren we deze maatregelen en stellen we ze bij waar nodig;
 • geven wij geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt,
  bv. bij een vorming die in samenwerking met een andere organisatie uit onze sector is opgezet, kan het dat jouw gegevens worden gedeeld met deze partnerorganisatie.
 • zijn we op de hoogte van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, willen we je hierop wijzen en deze respecteren.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wil opnemen, dan kan dit via deze weg:

PRH vzw
tav. Erika De Crom
Otto Veniusstraat 15
2000 Antwerpen
erika.dcrom@prh.be
03 226 53 25

Het verwerken van jouw persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het faciliteren van je deelname aan ons vormingsaanbod en/of PRH-coaching;
 • het verzenden van informatie over ons vormingsaanbod per post;
 • het verzamelen van statistische gegevens die we benutten om ons aanbod te verbeteren en om verslag uit te brengen bij het Ministerie van Cultuur dat ons subsidieert;
 • het verzenden van nieuws van PRH, indien je hiervoor inschreef. Je kan je keuze steeds aanpassen of jezelf uitschrijven via de link die je onderaan iedere e-mailing vindt.

Het is mogelijk dat voor één van bovenstaande doelen enkele of alle gegevens uit deze lijst door ons worden verwerkt:

 • je naam en voornaam
 • je geboortedatum
 • je adres
 • je telefoonnummer
 • je e-mailadres
 • je gender zoals jij het ons te kennen gaf
 • het tarief dat je betaalt voor een vorming
 • het rekeningnummer dat jij gebruikt wanneer je je deelnamekosten aan ons overmaakt
 • info uit je persoonlijke levenssfeer die je ons op jouw initiatief meedeelt
 • een overzicht van de vorming(en) die je bij PRH volgt of waarvoor je ingeschreven bent
 • een overzicht van de data waarop je PRH-coaching neemt
 • een overzicht voor de communicatie die je van ons graag ontvangt

Deze gegevens verkrijgen we bij je inschrijving, via communicatie van jou met één van onze medewerkers of via een organisatie waarmee we samen een vorming op touw zetten.

Onze educatieve en administratieve medewerkers hebben toegang tot jouw gegevens via een persoonlijke login in onze databank, beveiligd met een wachtwoord.

Doorgeven van gegevens aan derden

Wij kunnen jouw gegevens verstrekken aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van onze internetomgeving (webhosting);
 • het verzamelen van (geanonimiseerde) gegevens met betrekking tot het gebruik van onze site;
 • het verzorgen en verspreiden van e-zines en informatiemailings;
 • het beheer van ons crm-systeem;

Met organisaties die onze werking zo mee waarborgen sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af.

We werken voor sommige vormingen samen met een andere organisatie uit de socio-culturele of gezondheidssector. Om de vorming goed te laten verlopen, is het mogelijk dat we een deel van jouw gegevens bezorgen aan de partnerorganisatie in kwestie. In dit geval maken wij afspraken met deze organisatie om ons ervan te vergewissen dat ook zij zorgvuldig omgaan met jouw privacy. We bezorgen enkel deze gegevens die noodzakelijk zijn voor een goed praktisch verloop van de vorming.

Verder worden jouw gegevens noch uitgeleend, noch verhuurd noch verkocht aan derde partijen.

Bewaartermijn

PRH bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

In verband met gevolgde PRH-vorming verbinden we ons ertoe om -15 jaar na het volgen van je laatste vorming bij PRH - je gegevens te anonimiseren. Tot dan bewaren we wel je naam en je geboortedatum, gekoppeld aan de vorming die je bij ons volgde. Volg je bijvoorbeeld na 10 jaar toch weer eens een PRH-vorming, dan kunnen wij je eerder gevolgde vorming terugvinden in onze databank. We sturen je - 15 jaar na je laatste cursus - eerst een bericht zodat je eventueel kan beslissen om deze gegevens toch in onze databank te bewaren.
Bepaalde gegevens die we niet nodig hebben om jou te identificeren, zullen we al na 5 jaar na je laatste cursus verwijderen, zoals bv. je adresgegevens, je geslacht, je telefoonnummer, ... . Deze geef je bij een nieuwe inschrijving immers eenvoudig opnieuw aan ons door.

Sowieso heb je te allen tijde het recht om jouw gegevens die in ons bezit zijn te wijzigen en/of te laten verwijderen.

Beveiliging van je gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordenbeleid op al onze systemen;
 • we anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.

Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage en het recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je ontvangen hebben. Je vindt onze contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.

Je kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Je hebt ten slotte het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan deze voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de GBA – de Gegevens Beschermings Autoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

PRH vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Deze wijziging vermelden we op onze site. De laatste wijziging gebeurde op 10/04/2022. Oudere versies van onze privacyverklaring worden in ons archief opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wil raadplegen: erika.dcrom@prh.be.

Cookie policy

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Door middel van cookies kan uw computer worden geïdentificeerd. Cookies worden bij uw bezoek aan onze website gebruikt om informatie te verzamelen (aantal bezoekers, duur van uw bezoek, de domeinnaam van de website waarlangs je naar onze website gekomen bent of waarlangs je die verlaat etc.) en om de werking van onze website te optimaliseren. De cookies worden niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

 • ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door deze website zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die u bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat u tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
 • 'Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van deze website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.

Je internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Ethische code

Regeling van de verhouding tussen de organisatie PRH/de vormingswerkers en de deelnemers aan PRH-activiteiten. De regeling van de verhouding werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de vzw Persoonlijkheidsvorming PRH-België op 10 februari 1998. Zij engageert de PRH-vormingswerkers in Vlaanderen en in Nederland.

1. Er is een menselijke en professionele relatie met de deelnemer, gebaseerd op respect voor de vrijheid en de autonomie.

1.1 Als deelnemer wordt beschouwd, iedere persoon die deel neemt aan één of meerdere vormingsactiviteiten die door PRH erkend zijn. Deze activiteiten bestaan uit: vormingen, navorming in groep of individuele gesprekken.

1.2 Niemand kan verplicht worden aan een PRH-activiteit deel te nemen en men heeft het recht om op gelijk welk moment zijn deelname te onderbreken of te beëindigen.

1.3 Na iedere activiteit is de samenwerking met de deelnemers ten einde. Men wordt nooit automatisch ingeschreven voor een volgende activiteit. Het initiatief hiertoe komt altijd van de deelnemers zelf.

1.4 De PRH-vorming richt zich tot elke volwassen persoon zonder onderscheid van cultuur, nationaliteit, opleiding, ideologie of activiteit. Een PRH-vormingswerker erkent de waardigheid en de uniciteit van elke mens, ongeacht zijn fysieke, psychische, sociale of economische realiteit.

1.5 De pedagogie die door de PRH-vormingswerkers gebruikt wordt, respecteert volledig de eigen waarden, de autonomie, de vrijheid en het ritme van elke deelnemer. De autonomie van de persoon wordt volledig gerespecteerd, zowel tijdens de PRH-vormingsactiviteiten als t.o.v. zijn privéleven.

1.6 Een PRH-vormingswerker kan onder geen beding, naast zijn normale vergoeding, een bijkomend voordeel halen uit de relatie met de deelnemer, onder welke vorm dan ook. Financiële giften aan vormingswerkers, andere vormen van materiële hulp, seksuele handelingen of seksuele relaties zijn uitgesloten.

1.7 De vormingswerker treedt in een vertrouwensrelatie met de deelnemer en is bijgevolg aan het beroepsgeheim gehouden. Dit kan alléén verbroken worden op uitdrukkelijke wens en met toelating van de deelnemer. Bij rapportering aan derden, waar hij vanuit zijn functie toe verplicht kan worden, beperkt hij zich tot die informatie die voor de beantwoording van de vraagstelling van direct belang is.
De vormingswerkers die gegevens over deelnemers bewaren, doen dit zo dat het beroepsgeheim geëerbiedigd wordt.

1.8 PRH biedt vorming aan, geen therapie. Van elke deelnemer wordt verondersteld dat hij de verantwoordelijkheid voor zijn leven en voor zijn beslissingen op een normale manier kan opnemen. Personen die psychisch te zwak zijn of psychisch verstoord kunnen enkel aan een vormingsactiviteit deelnemen met toelating van de behandelende geneesheer.

2. Duidelijke afspraken over cursusgelden of honoraria

2.1 De PRH-vormingsinstelling stelt tarieven voor, overeenkomstig verschillende inkomenscategorieën. Deze zijn richtinggevend voor de financiële bijdrage die de deelnemer zelf vaststelt. De vormingswerker geeft duidelijke informatie over de tarieven.

2.2 Schenkingen of giften aan de vzw zijn mogelijk. Ze worden behandeld conform de wettelijke regels hiervoor.

3. Klachten worden ernstig genomen

Klachten i.v.m. de vormingsinstelling of de vormingswerkers worden geadresseerd aan de voorzitter van de vzw Persoonlijkheidsvorming PRH-België. Wie een klacht indient wordt van de afhandeling op de hoogte gehouden. Indien nodig wordt de medewerking van de "klager" gevraagd voor de behandeling van de klacht.
Aan anonieme klachten kan geen gevolg gegeven worden.

Mail of stuur je klacht naar: PRH - Persoonlijkheid en Relaties, Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen - info@prh.be

Noot

Bovenstaande overeenkomst is eveneens van toepassing op de PRH-coaches en vrijwilligers.