fbpx Onze aanpak | PRH

U bent hier

je ziet iemand die aan het schrijven is (enkel handen, armen en papier en pen)

Onze aanpak

PRH IN HET KORT

PRH is een vormingsinstelling die gespecialiseerd is in vorming en onderzoek rond het persoonlijk groeiproces. De vorming richt zich op alle volwassenen en jongvolwassenen die meer inzicht willen verwerven in zichzelf, autonomer en steviger door het leven willen gaan, op zoek zijn naar meer harmonie in hun relaties en die meer kwaliteit aan hun leven willen geven. PRH ziet de ontplooiing van elke mens en zijn grotere sociale vaardigheid als een krachtige motor voor de vooruitgang van de samenleving. Iedereen kan zelfstandig zijn stappenplan uitstippelen op basis van een breed vormingsaanbod.

Het letterwoord PRH staat voor 'Personnalité et Relations Humaines' – Persoonlijkheid en Relaties. 
PRH geeft cursussen in alle continenten. 
In Vlaanderen is PRH erkend en gesubsidieerd door het Ministerie van Cultuur als een landelijk gespecialiseerde vormingsinstelling voor persoonlijke groei.

HOE WERKT PRH AAN PERSOONLIJKE GROEI?

PRH werkt met inzichten over persoonlijke groei geïnspireerd door de humanistische psychologie (Rogers, Maslow, ...) en gebaseerd op eigen onderzoek.

PRH hanteert een dynamisch en positief mensbeeld en een unieke methode. Deze methode vertrekt van de realiteit van de eigen ervaring. Ze steunt op zelfontdekking en zelfkennis door de analyse van de eigen beleving. De cursussen vinden plaats in een levenwekkende omgeving. De begeleiders zijn bekwame en ervaren specialisten van het groeiproces. Zij geven feedback en duiding bij het werk van de cursisten. Zij garanderen ook een respectvolle interactie in de groep. De deelnemers integreren stapsgewijs hun ontdekkingen en inzichten in hun dagelijks leven. Zo evolueren ze naar een grotere stevigheid en een meer harmonisch functioneren.

PRH biedt ook een uniek instrument aan om vlotter goede keuzes te maken.

Het samenspel van al deze elementen is het specifieke van PRH en het waarborgt een groeiproces dat ingebed is in de realiteit.

het persoonlijk groeiproces

HET PERSOONLIJK GROEIPROCES

De psychische groei begint bij de geboorte en evolueert een leven lang. Het is een natuurlijk menselijk fenomeen met zeer veel mogelijkheden en ook hindernissen. Daarom blijven vele mensen zoeken naar meer kwaliteit in hun leven en hun relaties.

Je kan bewust werken aan persoonlijke groei en zo je geluk bevorderen, zelfs wanneer de omstandigheden minder gunstig zijn. De PRH-vorming reikt je hiervoor efficiente handvatten aan. Zo word je je meer bewust van je eigen mogelijkheden, je krijgt meer zicht op wat je afremt, je komt los van de druk van anderen en van je eigen vaste patronen. Je wordt creatiever, soepeler in relaties en efficienter in je activiteiten.

zelfstandig

ZELFSTANDIG JE GROEIPROCES IN HANDEN NEMEN

PRH reikt middelen aan: cursussen, werkdocumenten en methodieken. Hiermee kan je zelfstandig aan de slag. Je bouwt zelf een traject op doorheen het cursusaanbod, volgens je eigen situatie, voorgeschiedenis, tijd en energie. Je kan hiervoor beroep doen op begeleiding van een PRH-coach.

De PRH-cursussen richten zich tot volwassenen die zichzelf in handen kunnen nemen. Personen die psychisch te zwak zijn en die een intense ondersteuning nodig hebben, worden doorverwezen naar een therapeut. Deelname aan een cursus is mogelijk als de behandelende therapeut ermee instemt.

eigen onderzoek

ONDERZOEK ALS BASIS VOOR HET PRH-THEORETISCH KADER

De inzichten van PRH over het persoonlijke groeiproces zijn uitgewerkt op basis van observaties bij deelnemers in vijf continenten. Dit onderzoek startte veertig jaar geleden en wordt nog altijd verder gezet.

Andre Rochais, de grondlegger van PRH, zocht naar een "gebruiksaanwijzing voor de mens".

Hij wilde mensen helpen om

* zichzelf te worden
* hun gedrag beter te begrijpen
* zich te bevrijden van vervreemding of blokkeringen
* verbondenheid te beleven met anderen
* zich te engageren in activiteiten die overeenstemmen met hun eigenheid

De resultaten van dit onderzoek vormen een samenhangend en verhelderend theoretisch kader. Ze worden verspreid onder de vorm van:

* Vormingsactiviteiten: cursussen, individuele coaching.
* Observatienota's en Bijdragen die tijdens de vormingsactiviteiten meegegeven worden.
* Verschillende boeken, door PRH uitgegeven.

dynamisch en positief mensbeeld

EEN DYNAMISCH EN POSITIEF MENSBEELD

Elke mens wordt geboren met een uniek potentieel. Een veilig en levengevend milieu bevordert de ontwikkeling van dit potentieel. Een niet levengevend milieu kan de ontplooiing ervan belemmeren. Dit kan uitmonden in gedrag en gevoelens die de harmonie in de persoon en voor zijn omgeving verstoren.

Elke persoon bezit de kracht om die patronen bij te sturen en zijn oorspronkelijk potentieel te herwinnen en te ontwikkelen. Iedereen heeft immers een krachtige dynamiek om te worden wie hij is, zelfs in moeilijke omstandigheden.

Om dit proces in werking te zetten spreken we alle dimensies van de persoon aan:

* De wezenlijke dimensie: de positieve en dynamische kern van de persoon met een uniek en geheel eigen reeks van kwaliteiten, capaciteiten, mogelijkheden en waarden.

* De verstandelijke dimensie: het rationele dat de persoon in staat stelt zichzelf te sturen. Deze dimensie bevat het verstand, de vrijheid en de wil.

* De gevoelsdimensie: de capaciteit om bewogen en innerlijk geraakt te zijn in het positieve of negatieve.

* Het lichaam: de biologische, geslachtelijke en zintuiglijke realiteit, die de persoon begrenst en toelaat om in contact te treden met anderen.

* Het geweten: een dynamiek van innerlijk overleg. Door al deze bovenstaande dimensies harmonisch te laten spreken vormt er zich een intuitie, een besef dat de persoon in staat stelt te onderscheiden wat goed is voor hem en zijn omgeving.

Dit mensbeeld, eigen aan PRH, samen met het gebruik van de PRH-vormingsmiddelen, biedt een krachtige stimulans voor de ontplooiing van de eigen persoonlijkheid.

de eigen ervaring

VERTREKKEN VAN DE REALITEIT VAN DE EIGEN ERVARING

De PRH-vorming vertrekt van wat je concreet meemaakt in je leven. De band met de realiteit staat voortdurend centraal. Je leert van je eigen ervaring, tegen de achtergrond van de ervaring van anderen. Dit ervaringsgericht werken is de basis voor een leren door zelfontdekking.

zelfontdekking

INZICHT DOOR ZELFONTDEKKING

De PRH-methode is gebaseerd op zelfontdekking. Eenvoudige vragen doen je stil staan bij je functioneren en bij je innerlijke wereld. Je wordt op weg gezet om je gewaarwordingen te analyseren. Hierdoor verwerf je meer inzicht in je eigen beleving. Daarna biedt de vormingswerker teksten aan die het resultaat zijn van het PRH-onderzoek. Ze geven een theoretisch kader, een leessleutel voor je eigen beleving. PRH gebruikt dus een actieve pedagogie om je ervaring en je persoonlijke beleving beter te ontcijferen en te begrijpen.

Het theoretisch kader van PRH wordt niet onderwezen. Je moet deze teksten ook niet instuderen; je neemt alleen die aspecten op die betekenisvol en verhelderend zijn. Op die manier 'ent' het leren zich op de ervaring. Dit versterkt de motivatie om vooruit te gaan in zelfkennis, om te groeien in harmonisch functioneren en om goede keuzes te maken.

analyse van de eigen beleving

ZELFKENNIS DOOR EEN METHODISCHE ANALYSE VAN DE BELEVING

De PRH-analyse is een essentieel hulpmiddel in de vorming. Ze geeft toegang tot je innerlijke wereld. Dit begint bij 'stil staan', bewust in voeling komen met jezelf, introspectie. De beleving staat voorop en niet het puur intellectueel bezig zijn. Je legt je oor te luisteren bij wat er in jezelf omgaat. Je wordt ontvankelijk voor de gewaarwordingen die zich aandienen. Vertrekkend van vage gevoelens of indrukken ga je naar een meer precieze verwoording van je beleving. Zo word je je meer bewust van wat je ervaart en doe je nieuwe inzichten op over jezelf. Je krijgt meer zicht op je kwaliteiten, drijfveren, motivaties, waarden, op afhankelijkheid of vervreemding. Deze ontdekkingen zijn stimulansen en wegwijzers voor je verdere groei. Dit kan gaan van een nieuwe kijk op de eigen situatie, tot het doorbreken van blokkades.

Deze methode van zelfwerkzaamheid komt in alle vormingsactiviteiten terug en wordt stapsgewijs aangeleerd. Extra middelen (zoals lichaamsoefeningen, contact met de natuur, verf en klei, foto's, ...) helpen je om je beleving gemakkelijker te analyseren.
Een aantal cursussen hebben de PRH-analysemethode zelf als thema. Je leert er doeltreffend analyseren. Zo kan je de methode zelfstandig gebruiken in je dagelijks leven.

De PRH-analyse is een krachtig middel om de mooiste eigenschappen van de mens te ontdekken en naar buiten te brengen. Ze kan ook helpen om meer zicht te krijgen op complexe en veeleisende situaties in het persoonlijke of professionele leven. Dit opent nieuwe perspectieven.

levenwekkende omgeving

EEN LEVENWEKKEND KADER TIJDENS HET WERKEN IN GROEP

De groepen bestaan uit 6 tot 15 deelnemers: mannen en vrouwen, jongvolwassenen en ouderen, mensen uit alle lagen van de samenleving. Je ontmoet elkaar op een meer diepgaande manier. Je verruimt je blik op de anderen en dit in een klimaat van vertrouwen. Zo ontstaat er een (h)echte groeisolidariteit, met respect voor diversiteit.

specialisten

EEN BEKWAME EN ERVAREN BEGELEIDER

De vormingswerkers zijn ervaren specialisten in het begeleiden van het persoonlijk groeiproces. Ze volgden een intensieve en langdurige opleiding binnen de vormingsinstelling. Voor PRH is theoretische kennis altijd gelinkt aan persoonlijke ervaring. Ze kennen het groeiproces en de omvormende kracht ervan door de persoonlijke groeiweg die ze afgelegd hebben.

respectvolle interactie

EEN RESPECTVOLLE INTERACTIE

Tijdens het werken in groep krijg je de kans om je uit te spreken en je beleving te delen, zonder dat de anderen hierover in discussie gaan. Het delen van de anderen helpt om je eigen ontdekkingen te toetsen of aan te vullen.
Het respect voor de vrijheid en het ritme van de deelnemers staat op elk moment centraal. Je bepaalt zelf hoever je wil gaan in de beschrijving van je beleving en in het delen ervan in de groep.

vlotter goede keuzes

EEN UNIEKE METHODE OM BESLISSINGEN TE NEMEN

PRH biedt een eenvoudige methode aan om keuzes te maken en beslissingen te nemen. Deze methode van persoonlijke onderscheiding is een wezenlijk onderdeel van elke PRH-cursus. Ze vertrekt vanuit een innerlijk referentiepunt. Daar leg je je oor te luisteren bij het essentiele en het beste van jezelf. Je leert rekening houden met de totaliteit van je persoon en ook met de situatie en de anderen.
Met deze PRH-methodiek worden beslissingen niet langer bepaald door druk van buitenaf, verwachtingen van anderen, principes, plotse opwellingen, enz...
Je gaat op een opbouwende manier keuzes maken en je juiste verantwoordelijkheid opnemen in je omgeving, en ruimer ook in de maatschappij.

In de cursus "Leren beslissen" leer je hoe je deze onderscheidingsmethode zelfstandig kan gebruiken in het dagelijks leven.

samenspel

PRH, EEN UNIEKE METHODE

De PRH-vorming is een uniek samenspel van groeibevorderende elementen :

* Vertrekken van je eigen ervaring.
* Inzicht krijgen in jezelf via zelfontdekking.
* Verrijkende interactiemomenten.
* De analysemethode die je meer bewust maakt van je wezenlijke eigenheid en van de achtergrond van je functioneren.
* De onderscheidingsmethode om dat functioneren bij te sturen.
* Begeleiding door een ervaren vormingswerker, in groep of individueel.
* Het theoretisch kader dat belangrijke sleutels bevat voor meer inzicht en meer groei.
* De groeimiddelen en basishoudingen voor de groei.